1,250,000 تومان 1,100,000 تومان
آبمیوه گیر - مخلوط کن - آسیاب کن - خورد کن دارای 4 پارچ جداگانه برای 4 عملکرد دارای پنل دیجیتالی
فرصت باقی مانده تا پایان این پیشنهاد